Куќа Бр. 9

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.9

Севкупни перформанси

Удобност i

50 cm
Оваа куќа беше куќа со цврста конструкција која е опремена со 50 инчни плочки со внатрешна топлинска изолација како градежен материјал.

Прикажува просечно ниво на топлинскиот капацитет. Поради просечните својства, заштитата од летното презагревање и промената на внатрешната температура е оценета како "просечна". Што се однесува до влагата, куќата 9 покажа релативно висок ефект на регулирање на влагата. Овој висок капацитет на регулирање е предизвикан од многу добриот сорпционен капацитет на употребениот малтер помогнат со ниската дифузиона отпорност на ѕидот.

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

50 cm цигла исполнета со минерална волна

Дебелина на ѕидот

50 cm

Внатрешен малтер

KlimaWhite

Внатрешен завршен слој (боја)

KlimaColor

Изолација

-

Дебелина на изолацијата

-

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i