Случај
Влага во внатрешната просторија.

Споредивме 2 бетонски куќи:

Бр. 1 без внатрешен малтер и бр. 2 со внатрешен малтер KlimaPutz.

Куќа Бр. 1

  • Во куќата бр. 1, влажноста во просторијата варира од 30% до 70% за време на мерниот период.
    Овие вредности варираат од чувства на угодност до неугодност.
  • Прилично е широк интервал што ги достигнува двата максимума на зоната на удобност.

Куќа Бр. 2

  • Во куќата бр. 2 дојде до подобрување на "капацитетот на регулација" на бетонот со 1,5 cm Baumit KlimaPutz.
  • Влажноста на воздухот за време на мерниот период варира од 40% до 60%.
    Овие резултати се во добра зона која што им одговара на луѓето.
  • Значајниот ефект од KlimaPutz е докажан.
1
2